REKLAMAČNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. Základní ustanovení

1. Tento reklamační řád stanoví závazná pravidla při uplatňování reklamací v případě koupi zboží na internetové adrese www.bohemianfield.com (dále jen „internetový obchod“) a obsahuje informace týkající se podmínek reklamací, které uplatňuje společnost Bohemian Field s.r.o., IČO: 191 34 487, se sídlem Jakoubka ze Stříbra, 779 00 Olomouc, zapsaná u krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 92060, (dále jen „prodávající“) v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

2. Kupujícím je každá osoba, která uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím na základě obchodních podmínek, a to jak spotřebitel, tak i podnikatel (dále jen „kupující“). Kupující souhlasí a je srozuměn s reklamačním řádem, se kterým byl seznámen před uzavřením smlouvy, popřípadě před objednáním zboží. Za souhlas s reklamačním řádem se považuje odeslání objednávky po zaškrtnutí souhlasu s obchodními podmínkami.

3. Kontaktní údaje prodávajícího jsou:

II. Podmínky reklamace

1. Reklamace se provádějí prostřednictvím elektronické komunikace na e-mailu [email protected], telefonicky na výše uvedeném čísle nebo osobně či dopisem na výše uvedené adrese sídla nebo jakékoliv provozovně prodávajícího. Pro co nejrychlejší vyřízení reklamace se kupujícímu doporučuje elektronická forma. 

2. Kupujícímu se doporučuje ihned při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů, stejně jako od přepravce řádně a pečlivě zkontrolovat stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či nepoškození obalu) podle přepravního listu. Kupujícímu se dále doporučuje zkontrolovat kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše dle kupní smlouvy.

3. Prodávající neodpovídá za poškození, k němuž dojde po přechodu nebezpečí škody na zboží, nahodilou událostí, nebo ke kterému by došlo v důsledku jednání kupujícího nebo jiných osob či jeho užití v rozporu s technickou charakteristikou zboží a doporučením prodávajícího. Prodávající neodpovídá zejména za poškození vzniklá:

  • mechanickým poškozením zboží ze strany kupujícího či třetích osob,
  • neodborným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží,
  • poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s doporučeními prodávajícího nebo všeobecnými zásadami,
  • na zboží, které bylo upravováno kupujícím, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
  • poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí.

4. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví, v době dvou let od převzetí. 

5. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný.

6. Kupující může uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, zda jde o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, 
  • bezplatné odstranění vady opravou,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, zda jde o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

8. Při uplatnění reklamace je kupující povinen sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li si kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy. 

9. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy také v případech, kdy prodávající odmítne vadu odstranit nebo ji neodstraní v přiměřené době, projeví-li se vada opakovaně, je-li vada podstatným porušením smlouvy nebo je-li z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

10. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty může kupující odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní kupujícího o ukončení reklamace buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem uvedeným při uplatnění reklamace. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

11. Jestliže kupující neuplatní řádně reklamaci podle výše uvedených podmínek, a v termínu stanoveném v obchodních podmínkách, má prodávající právo reklamaci odmítnout jako neoprávněnou.

12. Kupující je povinen opravené či nově vyrobené zboží převzít bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od ode dne, kdy byl o vyřízení reklamace informován. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 3 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

13. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

14. V průběhu reklamačního řízení komunikuje prodávající s kupujícím, zejména prostřednictvím e-mailu a telefonního čísla uvedeného v uplatněné reklamaci.

15. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů musí kupující požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, jinak ho soud nemusí přiznat.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento reklamační řád je platný od 18.4.2023.

2. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo online na internetové adrese www.bohemianfield.com/policies/refund-policy.